Serwis biznesowo-społecznościowy
Login: Hasło:  
Nie pamiętam hasła

Regulamin korzystania z serwisu „Neiberia”

§1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu społecznościowego dostępnego pod adresem: http://neiberia.com („Serwis”).

1.2. Serwis jest prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk – jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą pod adresem ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, NIP: 525-000-94-01, REGON: 000326635; („Administrator”).

1.3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

§2. Podstawowe zasady działania i korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

2.2. Umowa o korzystanie z Serwisu zawierana jest z chwilą rejestracji na czas nieokreślony.

2.3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) użytkownik powinien posiadać urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych WWW, przy czym zaleca się korzystanie z przeglądarek Mozilla, Opera, Chrome i Internet Explorer ich dwóch ostatnich wersji oraz Internet Explorer w wersji 8.0 (dla użytkowników systemu operacyjnego Windows XP);

b) przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” oraz skrypty JavaScript, przy czym Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików „cookies” lub wyłączenie obsługi JavaScript spowoduje nieprawidłowe działanie Serwisu z ograniczeniem dostępności do większości funkcji Serwisu włącznie;

c) użytkownik powinien posiadać konto poczty elektronicznej e-mail.

2.4. Zakazane jest dokonywanie rejestracji w Serwisie poprzez podawanie nieprawdziwych danych.

2.5. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego konta w Serwisie. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie.

2.6. Zarejestrowany użytkownik może korzystać z aktualnych funkcji Serwisu, a w tym:

 • tworzyć i uczestniczyć w społecznościach,
 • publikować swoje aktywności i dowiadywać się co robią inni członkowie Twojej społeczności,
 • informować członków społeczności o ciekawych wydarzeniach,
 • publikować sondy by inni wyrazili swoje zdanie na nurtujące Cię pytania,
 • przystępować i zapraszać znajomych do społeczności,
 • zarządzać swoim profilem i oglądać profile innych użytkowników,
 • faworyzować wybranych użytkowników,
 • oferować i poszukiwać pomocy,
 • wymieniać się umiejętnościami (Twoje za moje),
 • informować o świadczonych przez siebie usługach i zleceniach, uzyskiwać informacje o usługach i zleceniach świadczonych przez innych użytkowników,
 • tworzyć i uczestniczyć w inicjatywach, przedsięwzięciach oraz zakupach grupowych,
 • zarządzać i współdzielić się dokumentami z innymi użytkownikami społeczności w ramach pracowni,
 • komunikować się z innymi użytkownikami poprzez wiadomości lub prowadzić pogawędki na żywo,
 • dyskutować na forach tematycznych, prowadzić kroniki i publikować blogi,
 • a także udostępniać w Serwisie różnego rodzaju dane (zdjęcia, filmy oraz inne pliki) i korzystać z danych udostępnionych w Serwisie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Aktualna informacja o funkcjach i zasadach działania Serwisu, w tym o funkcjach dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu znajduje się na stronach WWW Serwisu.

2.7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym (w tym takich, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich).

2.8. W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest posługiwanie się skryptami, botami, programami, narzędziami, aplikacjami lub innymi plikami, które miałyby służyć do masowego generowania nowych użytkowników, społeczności, powiadomień czy wiadomości w ramach Serwisu.

2.9. Korzystanie z danych udostępnionych przez użytkownika w Serwisie jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

§3. Reklamacje

3.1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić na adres kontakt@neiberia.com.

3.2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

3.3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu podawanych przy rejestracji jest Administrator. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Serwisu.

4.2. Użytkownik decyduje o wykorzystaniu Serwisu jako środka przetwarzania danych wprowadzanych przez niego do Serwisu. Użytkownik decyduje również o celach przetwarzania tych danych, jakie realizuje za pomocą Serwisu.

4.3. Osoba, której dane dotyczą może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Administratora lub inne podmioty, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

§5. Polityka prywatności

5.1. Administrator szanuje prywatność użytkowników Serwisu.

5.2. W trakcie korzystania z Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:

a) adres e-mail użytkownika jako wymagane dane potrzebne w trakcie procesu rejestracji w Serwisie oraz w celu przesyłania wiadomości systemowych Serwisu do użytkownika;

b) ponadto użytkownik Serwisu może dobrowolnie podać następujące dane: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia, opisowe informacje o swojej osobie, wykształcenie, pracę, zainteresowania, kwalifikacje zawodowe, adres strony domowej, dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu, kraj, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer mieszkania), które umożliwią innym użytkownikom Serwisu na korzystanie z jego pełnej funkcjonalności, np. wyszukanie konkretnego użytkownika Serwisu uwzględniając jego nazwisko, zainteresowania czy lokalizację;

c) inne dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie.

5.3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętania informacji o sesji użytkownika, jest to potrzebne w celu jego identyfikacji (autoryzacji) w ramach aktywności realizowanych w Serwisie.

5.4. Dane zawarte w profilu użytkownika mogą być dostępne dla osób trzecich, przy czym użytkownik może ograniczać ich dostępność za pomocą ustawień profilu w sposób następujący:

a) dla każdego elementu danych profilowych takich jak: dane podstawowe (imię, drugie imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, avatar, status dostępności), dane dodatkowe (tekstowe informacje o użytkowniku, wykształcenie, praca, kwalifikacje, zainteresowania), dane kontaktowe (e-mail, adres strony internetowej, telefon, adres, wskazana lokalizacja na mapie), dane społecznościowe (lista społeczności, do której użytkownik należy, lista jego przyjaciół, blog), użytkownik może ustawić niezależnie od innego elementu typ widoczności: dla nikogo (dane niewidoczne) lub tylko dla przyjaciół lub tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu lub dla wszystkich użytkowników sieci WWW.

5.5. Ponadto użytkownik może definiować ustawienia dostępności danych profilowych w ramach każdej społeczności do których należy niezależnie od siebie w sposób następujący:

a) dla każdego elementu danych profilowych takich jak: dane podstawowe (imię, drugie imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, avatar, status dostępności), dane dodatkowe (tekstowe informacje o użytkowniku, wykształcenie, praca, kwalifikacje, zainteresowania), dane kontaktowe (e-mail, adres strony internetowej, telefon, adres, wskazana lokalizacja na mapie), dane społecznościowe (lista społeczności, do której użytkownik należy, lista jego przyjaciół, blog), użytkownik może ustawić niezależnie od innego elementu typ widoczności: widoczne lub niewidoczne.

5.6. Dane gromadzone w Serwisie mogą być udostępniane odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

§6. Odpowiedzialność

6.1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń. Administrator nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Serwisu, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

6.2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6.3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Administrator może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować w formie pisemnej lub elektronicznej z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian.

7.2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2011 r.

Serwis powstał w ramach projektu "Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA"
PROJEKT NR POIG.01.03.01-00-008/08. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

© Neiberia. Wszelkie prawa zastrzeżone